Obchodné podmienky

ÚvodObchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom Martin Seemann - ALCARPONE SHOP, so sídlom Veľké Stankovce 731, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 47 802 758 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.alcarpone.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.alcarpone.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


2. Objednávka

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Vernostný program

 

3.1 Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop www.alcarpone.sk s možnosťou bodového vernostného programu. Každé jedno Euro (ďalej len "€") môže byť ohodnotené počtom bodov a každý takýto bod môže mať svoju finančnú hodnotu, vyjadrenú v €. Kupujúcemu sa po uhradení objednávky môžu tieto body pripísať a v nasledujúcej alebo nasledujúcich objednávkach ich môže využiť a zameniť za zľavu z ceny objednávky.

 

3.2 Prevádzkovateľ môže každému riadne zaregistrovanému kupujúcemu na e-shope www.alcarpone.sk, pripočítať po vykonaní registrácie, mimoriadne body za registráciu, pričom kupujúci bude môcť tieto body využiť už pri prvom nákupe.

 

3.3 Prevádzkovateľ može odmeniť kupujúcich mimoriadnou zľavou z celkovej ceny objednávky. V tomto prípade, ak kupujúci presiahne určitú cenu v objednávke, zadá príslušný kód zľavy do objednávky a automaticky sa mu zľava prejaví v cene objednávky. Ak kupujúci tento krok nevykoná, prevádzkovateľ takto urobí pri spracovaní objednávky a kupujúceho bude o tom informovať.

 

3.4 Prevádzkovateľ môže na e-shope www.alcarpone.sk definovať tovar označením "Poštovné zdarma !!!". Pri takto označenom tovare kupujúci poštovné neplatí. Takto označený tovar môže kupujúci kombinovať aj s iným tovarom.

 

3.5 Podmienky vernostného programu sú definované v sekcii "Vernostný program" - http://www.alcarpone.sk/vernostny-program/  

 

4. Storno objednávky

 

4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  - ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť v prípade objednávky na dobierku (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  - ak kupujúci v minulosti neprevzal objednaný tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
  - ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (predaj cez Internet)

 

5.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.1 VOP.

 

5.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

  - bezodkladne kontaktovať predávajúceho (viď. kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí
  - zaslať doručený tovar späť na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v sekcii kontakt za nasledujúcich podmienok :
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- k tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra)

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle peniaze za tovar prevodom na účet alebo adresu kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.

Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude predávajúcim akceptované a tovar bude vrátený kupujúcemu naspäť.


6. Cenové podmienky

 

6.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.


6.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7.


6.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: € - EURO


7. Poštovné a balné

 

7.1 Prevádzkovateľ si pri predaji svojho tovaru balné neúčtuje.

 

7.2 Pri objednávke nad 50,- € kupujúci poštovné neplatí.


7.3 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po odrátaní všetkých zliav a to nasledovne:


  Dopravca :

 

     Kuriérska spoločnosť DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.)

 

Objednávka do 50,- Euro - poštovné - 2,99 €      

Objednávka nad 50,- Euro - poštovné zdarma

Možnosť platby aj platobnou kartou !


     Slovenská pošta - balík na poštu !

 

Objednávka do 50,- Euro - poštovné - 3,99 €      

Objednávka nad 50,- Euro - poštovné zdarma                       

7.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

7.5 Pri objednávke s osobným odberom kupujúci poštovné ani balné neplatí.

 
8. Podmienky a možnosť platby za tovar

 

8.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankový účet prevádzkovateľa, uvedený v mailovej notifikácii.

 

8.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

8.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


9. Dodacie podmienky

 

9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

9.2 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

9.3  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

9.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

9.5 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.


10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, ak nie je uvedené inak.

 

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  - či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  - či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  - či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamáciu tovaru si kupujúci môže uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


ALCARPONE SHOP

Železničná 3

911 01 Trenčín


Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.


11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.alcarpone.sk

 

11.1 Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvádzané na www.alcarpone.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


11.2 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, zmeniť produkty, služby a ich popis uvádzaných na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


11.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


12. Ochrana osobných dát

 

  • IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č. : 201309341

 

12.1 Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

12.2 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.alcarpone.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho úctu nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

 

12.3 Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

 

12.4 Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.alcarpone.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

12.5 Registráciou žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie žiadateľ automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky. Súhlas so zasielaním informácií môže kupujúci kedykoľvek odvolať, podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

12.6 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.alcarpone.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi získanými registráciou nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov" a informačný systém osobných údajov slúžiaci na marketingové účely je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č. :201404234.

 

12.7 Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.alcarpone.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje.


12.8 Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.