Obchodné podmienky - GDPR

ÚvodObchodné podmienky - GDPR

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom Martin Seemann - ALCARPONE SHOP, so sídlom Veľké Stankovce 731, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO 47 802 758 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.alcarpone.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.alcarpone.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.: 032/640 01 09

fax : 032/640 01 08

e-mail: tn@soi.sk

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa :

§ 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

§ 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

§ 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z..

§ 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


2. Objednávka

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Vernostný program

 

3.1 Prevádzkovateľ prevádzkuje e-shop www.alcarpone.sk s možnosťou bodového vernostného programu. Každé jedno Euro (ďalej len "€") môže byť ohodnotené počtom bodov a každý takýto bod môže mať svoju finančnú hodnotu, vyjadrenú v €. Kupujúcemu sa po uhradení objednávky môžu tieto body pripísať a v nasledujúcej alebo nasledujúcich objednávkach ich môže využiť a zameniť za zľavu z ceny objednávky.

 

3.2 Prevádzkovateľ môže každému riadne zaregistrovanému kupujúcemu na e-shope www.alcarpone.sk, pripočítať po vykonaní registrácie, mimoriadne body za registráciu, pričom kupujúci bude môcť tieto body využiť už pri prvom nákupe.

 

3.3 Prevádzkovateľ može odmeniť kupujúcich mimoriadnou zľavou z celkovej ceny objednávky. V tomto prípade, ak kupujúci presiahne určitú cenu v objednávke, zadá príslušný kód zľavy do objednávky a automaticky sa mu zľava prejaví v cene objednávky. Ak kupujúci tento krok nevykoná, prevádzkovateľ takto urobí pri spracovaní objednávky a kupujúceho bude o tom informovať.

 

3.4 Prevádzkovateľ môže na e-shope www.alcarpone.sk definovať tovar označením "Poštovné zdarma !!!". Pri takto označenom tovare kupujúci poštovné neplatí. Takto označený tovar môže kupujúci kombinovať aj s iným tovarom.

 

3.5 Podmienky vernostného programu sú definované v sekcii "Vernostný program" - http://www.alcarpone.sk/vernostny-program/  

 

4. Storno objednávky

 

4.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


4.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho


Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  - ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť v prípade objednávky na dobierku (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
  - ak kupujúci v minulosti neprevzal objednaný tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
  - ak sa objednaný tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (predaj cez Internet)

 

5.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.1 VOP.

 

5.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

  - bezodkladne kontaktovať predávajúceho (viď. kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojím číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí (formulár pre odstúnenie od zmluvy)
  - zaslať doručený tovar späť na adresu predávajúceho, ktorá je uvedená v sekcii kontakt za nasledujúcich podmienok :
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar nesmie byť poškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- k tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra)

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle peniaze za tovar prevodom na účet alebo adresu kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru.

Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nebude predávajúcim akceptované a tovar bude vrátený kupujúcemu naspäť.

 

Formulár pre "Odstúpenie od zmluvy" : stiahni PDF tu


6. Cenové podmienky

 

6.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.


6.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7.


6.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: € - EURO


7. Poštovné a balné

 

7.1 Prevádzkovateľ si pri predaji svojho tovaru balné neúčtuje.

 

7.2 Pri objednávke nad 50,- € kupujúci poštovné neplatí.


7.3 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po odrátaní všetkých zliav a to nasledovne:


  Dopravca :

 

     Kuriérska spoločnosť DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.)

 

Objednávka do 50,- Euro - poštovné - 2,99 €      

Objednávka nad 50,- Euro - poštovné zdarma

Možnosť platby aj platobnou kartou !


     Slovenská pošta - balík na poštu !

 

Objednávka do 50,- Euro - poštovné - 3,99 €      

Objednávka nad 50,- Euro - poštovné zdarma                       

7.4 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

7.5 Pri objednávke s osobným odberom kupujúci poštovné ani balné neplatí.

 
8. Podmienky a možnosť platby za tovar

 

8.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankový účet prevádzkovateľa, uvedený v mailovej notifikácii.

 

8.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

8.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.


9. Dodacie podmienky

 

9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

 

9.2 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

9.3  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

9.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

9.5 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.


10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru, ak nie je uvedené inak.

 

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému u prevádzkovateľa cez internetový obchod www.alcarpone.sk je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

  - či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
  - či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
  - či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

 

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamáciu tovaru si kupujúci môže uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:


ALCARPONE SHOP

Železničná 3

911 01 Trenčín

 

Pred odoslaním si kupujúci stiahne a vyplní reklamačný formulár a priloží ho do zásielky.


Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný ako poistený balík alebo doporučená zásielka (predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu). Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

 

Reklamačný formulár : stiahni PDF tu

 

11. Alternatívne riešenie sporov - reklamácií

 

V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci - spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk).

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.


12. Zodpovednosť za chyby na stránke www.alcarpone.sk

 

12.1 Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvádzané na www.alcarpone.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu preto obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


12.2 Prevádzkovateľ môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, zmeniť produkty, služby a ich popis uvádzaných na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


12.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

 

 

Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

http://www.alcarpone.sk/ine-info/gdpr-informacie/

 

 

Kontaktné údaje správcu

 

Názov: Martin Seemann – ALCARPONE SHOP

 

Registrácia: Prevádzkovateľ je zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Trenčíne č. 110-234299.

 

Adresa sídla: Veľké Stankovce 731, 91101 Trenčianske Stankovce

IČO: 47802758

E-mail: obchod@alcarpone.sk

Telefón: 0908 135 305

 

 

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.

 

1.    Pojmy


Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“)

 

Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“)

 

Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je Martin Seemann – ALCARPONE SHOP  (ďalej tiež „my“)

 

Zpracovatel: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správcu spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobních údajov (dalej len „obchodní partner“ či „partner“)

 

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.alcarpone.skwww.alcarpone.euwww.carp-b.sk

 

Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto dôvodom môže byť napr. plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov, či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov.

 

Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webtránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookies sa používají pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webstránky, predpokládáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 

Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

 

 

2.    Aké osobné údaje sú spracovávané?


My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:

 

a)      identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;

b)      elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;

c)      iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

d)      ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;

e)      ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

 

 

3.    Aký je pôvod osobných údajov?


Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky ide o

 • identifikačné a adresné údaje;
 • elektronické kontaktné údaje;
 • ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

 

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webstránky. Väčšinou sa jedná o:

 • iné elektronické údaje:

▪          cookies

▪          webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli

▪          IP adresa

▪          dátum prístupu a doba prístupu

▪          vyhľadávacie dopyty

▪          kód odpovedi http a https

▪          prenášané skupiny dát

▪          údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

 

 

4.    Prečo sú osobné údaje spracovávané?


Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zmluvného vzťahu.
 • Správa zákazníckeho účtu.
 • Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií, doporučenia katalógov, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
 • Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
 • Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
 • Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich webstránok a Vášho správania na webe.
 • Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších osôb.
 • Účtovné a daňové účely.
 • Plnenie ostatných právnych povinností.

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy.
 • Plnenie právnej povinnosti.
 • Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
 • Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.

 

Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

 

 

5.    Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?


Vaše osobné údaje sú spracovávané:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov
 • po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové doklady 10 rokov)
 • po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných newsletterov
 • po dobu trvania Vášho súhlasu

 

 

6.    Komu sú osobné údaje sprístupnené?


Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov (príjemcov):

 • Poskytovatelia prepravy tovaru.
 • Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému All4Shop.
 • Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
 • Poskytovatelia analytických služieb, najmä spoločnosť Google Inc..
 • Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
 • Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
 • Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
 • Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
 • Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah a reklamu, najmä spoločnosti Google Inc a The Rocket Science Group.

 

 

7.    Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?


Správca má úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

 • Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webstránek, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách najmä spoločnosti Google Inc a The Rocket Science Group.
 • Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
 • Poskytovatelia mailingových služieb, najmä spoločnosť The Rocket Science Group. 

 

 

8.    Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?


Osobné údaje sú spracovávané manuálna i automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Tvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovania je monitorovannie správania návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru práve im).

 

 

 

9.    Aké sú práva subjektov údajov?


Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21 GDPR):

 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť údajov.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
 • Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.

 

Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

 

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web: dataprotection.gov.sk/uoou.

 

 

10.   Ako sú spracovávané súbory cookies?


Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo Vašom prehlidači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstraníte (doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vášho prehliadača).

 

A podľa funkcií na:

 • esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
 • preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
 • analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše webstránky.

 

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

 

 

11.   Sú spracovávané i údaje o deťoch?


Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

 

 

12.   Záver


Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.


Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.